۳ تکنیک عملی برای به خاطر آوردن خواب ها و رویاها

۳ تکنیک عملی برای به خاطر آوردن خواب ها و رویاها

چگونه رویاهایمان را به خاطر بیاوریم؟ آیا شما رویاهای خود را به یاد می آورید؟ برای تمرین رویابینی شفاف، توصیه می کنم تا هر شب حداقل یکی از خواب ها یتان را به یاد بیاورید. شاید برای برخی این امر نشدنی بنظر برسد؛ اما چنین کاری خودآگاهی شما در رویاها را افزایش داده (یعنی رویابینی…

پایان

پایان