به کدام جهت بخوابیم؟ نکاتی برای بهتر بیدار شدن از خواب!

به کدام جهت بخوابیم؟ نکاتی برای بهتر بیدار شدن از خواب!

آیا شما هم تا بحال شنیده اید که می گویند به سمت شمال نخوابید؟! آیا موقعیت قرارگیری بدن در خواب ما تاثیرگذار است؟ ساد گورو، استاد و عارف بزرگ هندی این باور قدیم هندی ها را که می گویند ” به سمت شمال نخوابید” را بطور علمی بررسی می کند و نکات دیگری نیز برای…

پایان

پایان