بحرالحیات فارسی: اولین کتابی که آساناهای یوگا را مصور کرده است!

بحرالحیات فارسی: اولین کتابی که آساناهای یوگا را مصور کرده است!

پیشتازان نور از سرزمین خورشید با جامه‌هایی زرین و قلبی استوار می‌تاختند، با دستی یال مرکب‌هایشان را گرفته بودند و با دستی دیگر شمشیرهایی را که از الماس درخشنده‌تر بود به سوی آسمان نشانه رفته بودند. از دشت‌ها، کویرهای سوزان، از فراز کوه‌ها می‌گذشتند. پلنگان که نظاره‌گر طلوع آفتاب بودند با دیدن پیشتازان کوشش به…

پایان

پایان