تکنیک های کاربردی و آسان برای بازگشایی چشم درون

تکنیک های کاربردی و آسان برای بازگشایی چشم درون

تکنیک های کاربردی و آسان برای بازگشایی چشم درون اگر شیوا چشم سوم خود را باز نمی کرد، آنچنان که امروز از اهمیت برخوردار است، مهم تلقی نمی شد. سادگورو در این مقاله، دو راه بازگشایی چشم سوم را توضیح داده و مشکلات تلاش برای پیروی از یک مسیر میانه روی را معرفی می کند….

پایان

پایان