تونل مرگ

مرگ تنها عبور از مرحله ای به مرحله دیگر است