body control

از دست دادن توانایی کنترل بدن در حین هیپنوتیزم