معنای مقارنه مشتری و زحل و مراقبه گروهی آن

معنای مقارنه مشتری و زحل و مراقبه گروهی آن