رشد آگاهی

مرکز کهکشان برای آگاهی ما انرژی می فرستد