cutting-the-cords

چطور با قطع رشته های انرژی حاصل از روابط ، از ازدست دادن انرژی جلوگیری کنیم