Untitled

آیا می دانید، یک شوک روحی چه احساسی می تواند داشته باشد؟