Untitled

از نشانه های ارتباطات تلپاتیکی بین دو نفر چه اطلاعاتی دارید؟