1

با انتخاب هریک از تصاویر زیر، مشخص کنید که کدام انرژی شمنی در مورد شما صدق می کند؟