tabligh-shoma
amuzeshgah

همچون کرگدن تنها سفرکن – گفتاری از بودا

rhino

چوب را از برای هرآنچه زندگی می کند کنار بگذار با آن هیچ کس را میازار به کردار کرگدن تنها سفر کن. از همراهی، محبت زاید از محبت، رنج. چون → ادامه مطلب