هرم و راز معنای مقدس آن چیست؟ + انرژی هرم چگونه قابل دستیابی است؟

آیا با معنای مقدس هرم آشنا هستید؟ “حقیقتی که درباره هندسه وجود دارد اینست که ما در جهانی بر پایه انرژی زندگی می کنیم  و اشکال هندسی اطرافمان از توانایی تغییر → ادامه مطلب