ما اختاپوس هستیم! شباهت های عملکرد ذهن و روح انسان با اختاپوس

اختاپوس

ما اختاپوس هستیم! به تازگی متوجه شدم که اختاپوس ها دارای یک سیستم عصبی ویژه و بسیار پیچیده هستند. در این سیستم عصبی، سه پنجم از اعصاب در بازو های → ادامه مطلب