تنهایی و ضریب هوشی چه ارتباطی دارند؟ آیا باهوش ها شادترند؟

اوقات تنهایی را به جمع های اجتماعی ترجیح می دهید؟ اگر اینگونه است، تحقیقات می گویند که از ضریب هوشی  بالایی برخوردارید تمایل برای گذران وقت در تنهایی، هیچ عیب → ادامه مطلب