تحلیل روانشناختی از علل سگ آزاری اخیر مربی سگها (هشدار: حاوی فیلمی ناراحت کننده از این رفتار این مربی)

خیلی ها می پرسند چرا؟ با اینکه روح همه ی ما هنگام مواجهه با چنین اتفاقاتی آزرده می شود, لکن واقعیت قابل گریز نیست و باید به آن پرداخت. عموماً → ادامه مطلب