عکس: زنده بودن یا زندگی کردن؟!

163

سخنان جنجالی چارلی چاپلین: بیایید متحد شویم و جهانی نو بسازیم…