زمین به روح نیاز دارد!

جامعه ما را طوری تربیت می کند که به دنبال بیشتر داشتن و جلو زدن از بقیه باشیم. ولی آیا براستی طرح حیات بروی زمین به این صورت شکل گرفته است؟ → ادامه مطلب