نامه خوانی!

Image

tumblr_nxno0rfCfw1tkwhs9o4_r1_540

مکن کاری که بر پا سنگت آیو   جهان با این فراخی تنگت آیو
چو فردا نامه خوانان نامه خوانند   تو را از نامه خواندن ننگت آیو