فعالیت

  • Roni.Shiny نوشتن یک نوشته جدید ۵ روش مراقبه بدون مراقبه!!, در این سایت راستمرد ۷ سال, ماه ۵ قبل

    “روشنیدگی سطحی از مراقبه گری (مراقبت) را به همراه می آورد که در کوچکترین اعمال زندگی هر روزه انسان نمود پیدا کرده و هماهنگی، تعادل و زیبایی را وارد هر جنبشی از زندگی می کند و موجب می شود هر کاری را با نهای […]