کد دکمه های پرداخت مستقیم

دکمه ۱۰۰۰۰ تومانی:

دکمه ۸۰۰۰ تومانی:

دکمه ۷۰۰۰ تومانی:

دکمه ۵۰۰۰ تومانی:

دکمه ۳۰۰۰ تومانی:

هزینه این مقاله رایگان، اشتراک آن از طریق دکمه های اشتراک پایین مقاله (در فیس بوک و تلگرام) و... با دیگران است. به این صورت با نشر آگاهی انرژی و کارمای خوب به زندگی خود شما نیز جذب خواهد شد!❤️