تحلیلی بر آسمان امروز، پنجشنبه، دوازدهم فروردین

امروز دقیقا تربیع آخر ماه است. خورشید در برج حوت با ماه در برج کماندار در حالت تربیع(۱) است. تربیع آخر ماه نوعی آگاهی بحرانی را نشان می‌دهد. بعد از اینکه هفته‌ی گذشته هنگام ماه کامل از آگاهی آن استفاده کردیم، اکنون دانشمان پراکنده می‌شود و به نقطه‌ای می‌رسیم که باید مشخص کنیم کدام کارها ما را برای ماه نو قمری هفته‌ی بعد آماده می‌کند که دوباره چیزی درونمان متولد خواهد شد. این که در نیمه‌ی دوم ماه قمری هستیم نشان می‌دهد که اکنون زمان مناسبی برای شروع یک پروژه‌ی جدید نیست، همانطور که کم شدن تدریجی نور ماه نمادی از فرورفتن در ناخودآگاه است. اکنون زمان کامل کردن جزییات کارهایی ست که در زمان ماه نوی اخیر شروع کردید.

شما در هفته‌ی گذشته چه الهاماتی داشتید؟ آن ها چه مفهومی داشتند؟ اکنون چه کاری می‌توان انجام داد؟

سیاره‌ی زهره، نمایانگر عشق و شادی،‌ در برج حوت قرار دارد. این چهارشنبه و پنجشنبه زمان قدرتمندی برای ایجاد روابط بهتر و رفع کدورت های قدیمی است.

 

 

اقتباس از http://cafeastrology.com/thisweekinastrology.html

———————————————————–

۱. حالت تربیع بین دو سیاره، حالتی است که بین آن دو سیاره به اندازه‌ی سه منزل فاصله است و با هم زاویه‌ای نزدیک به ۹۰ درجه می‌سازند

نوشته‌های مشابه